Social Icons

Tuesday, 5 August 2014

MPYA MPYA MPYA: TANGAZO LA NAFASI 145 ZA KAZI SERIKALINI. APPLY KABLA YA AUGUST 19, 2014 OMBA SASAOFISI YA RAIS
SEKRETARIETI YA AJIRA KATIKA UTUMISHI WAUMMA
Kumb. Na EA.7/96/01/G/50 1 Agosti, 2014

TANGAZO LA NAFASI ZA KAZI
Sekretariati ya Ajira katika Utumishi wa Umma ni chombo ambacho kimeundwa kwa
mujibu wa Sheria ya Utumishi wa Umma Na. 8 ya mwaka 2002 kama ilivyorekebishwa
na Sheria Na. 18 ya mwaka 2007 kifungu 29(1). Kwa mujibu wa Sheria hiyo, chombo
hiki, pamoja na kazi zingine kimepewa jukumu la kutangaza nafasi wazi za kazi
zinazotokea katika Utumishi wa Umma kwa niaba ya Waajiri (Taasisi za Umma).


Katibu wa Sekretarieti ya Ajira Katika Utumishi wa Umma anakaribisha maombi kwa
Watanzania wenye sifa na uwezo wa kujaza nafasi 145 za kazi kwa ajili ya Wizara,Idara
zinazojitegemea,Wakala,Taasisi za umma na Mamlaka ya Serikali za Mitaa kama
zilivyorodheshwa katika tangazo hili.


NB: MASHARITI YA JUMLA KWA KAZI ZOTE.
i. Waombaji wote wawe ni Raia wa Tanzania na wenye umri usiozidi miaka 45
ii. Waombaji wote waambatishe cheti cha kuzaliwa.
iii. Waombaji ambao tayari ni watumishi wa Umma na wamejipatia sifa za
kuingilia katika kada tofauti na walizonazo, wapitishe barua zao za maombi ya
nafasi za kazi kwa waajiri wao na Waajiri wajiridhishe ipasavyo.
iv. Nafasi ya kazi inayoombwa iandikwe juu ya bahasha, kutozingatiwa hili
kutasababisha maombi ya kazi kuwa batili.
v. Waombaji waambatishe maelezo binafsi yanayojitosheleza (Detailed C.V) yenye
anwani na namba za simu za kuaminika pamoja na majina ya wadhamini (referees)
watatu wa kuaminika.
vi. Maombi yote yaambatane na vyeti vya taaluma, maelezo, nakala za vyeti vya
kidato cha nne na kidato cha sita kwa wale waliofikia kiwango hicho na vyeti vya
kuhitimu mafunzo mbalimbali kwa kuzingatia sifa za kazi husika. Viambatanisho hivyo vibanwe sawa sawa kuondoa uwezekano wa kudondoka au kupotea.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Cheti cha mtihani wa kidato cha IV na VI
- Computer Certificate
- Vyeti vya kitaaluma (Professional certificates from respective boards)
- Picha moja “Passport size” ya hivi karibuni iandikwe jina kwa nyuma.
vii. Testmonials”, “Provisional Results”, “Statement of results”, hati matokeo za kidato cha nne na sita (FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS) HAVITAKUBALIWA.
viii. Waombaji waliosoma nje ya Tanzania wahakikishe vyeti vyao vimehakikiwa na kuidhinishwa na Mamlaka husika (TCU na NECTA).
ix. Waombaji waliostaafishwa katika Utumishi wa Umma hawaruhusiwi kuomba isipokuwa kama wanakibali cha Katibu Mkuu Kiongozi.
x. Waombaji kazi ambao tayari ni waajiriwa katika nafasi za kuingilia walioko katika Utumishi wa umma wasiombe na wanatakiwa kuzingatia maelekezo yaliyo katika Waraka Na CAC. 45/257/01/D/140 wa tarehe 30 Novemba 2010.
xi. Uwasilishaji wa taarifa na sifa za kugushi wahusika watachukuliwa hatua za kisheria.
xii. Mwisho wa kupokea barua za maombi ni tarehe19 Agosti, 2014
xiii. Aidha, uwasilishaji wa barua kwa mkono katika ofisi za Sekretarieti ya ajira HAURUHUSIWI.
xiv. Maombi yanaweza kuandikwa kwa Lugha ya Kiswahili au Kiingereza na yatumwe kupitia posta kwa anuani ifuatayo.
Katibu, AU Secretary,
Sekretariati ya Ajira katika Public Service Recruitment
Utumishi wa Umma, Secretariat,
SLP.63100, P.O.Box 63100
Dar es Salaam. Dar es Salaam.


1.0 MJIOLOJIA DARAJA LA II (GEOLOGIST GRADE II) – NAFASI 8
Nafasi
1.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kupokea na kufuatilia upatikanaji wa taarifa za utafiti wa mistari ya uchungi na mitetemo katika utafutaji wa madini au petroli;
 Kukusanya na kuchambua taarifa za mitetemo, mienendo na mabadiliko ya miamba ardhini;
 Kutunza kumbukumbu za miamba, madini au petroli;
 Kutayarisha rasimu za taarifa za kitaalam na kuziwasilisha kunakohusika;
 Kusimamia matumizi ya vifaa vya kitaalam na utunzaji wake; na
 Anaweza kuongoza timu ya mafundi sanifu wanapokuwa katika shughuli za utafutaji wa madini au petroli.
1.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Shahada ya Sayansi katika fani ya Jiolojia (pamoja na fani za Jiofizikia au Jiokemia) au sifa nyingine zinazolingana na hizo kutoka vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali,
1.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.


2.0 MHANDISI MIGODI DARAJA LA II – (MINING ENGINEER)- NAFASI 14
2.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya kazi chini ya uangalizi wa mhandisi aliyesajiliwa na bodi ya Usajili wa Wahandisi kama “Professional Engineer” ili kupata uzoefu unaotakiwa.
 Kufanya kazi kwa vitendo katika fanii zinazomhusu ili kumwezesha Mhandisi kupata sifa za kutosha kusajiliwa na Bodi ya Usajili wa Wahandisi.
 Kuwaelimisha wachimbaji wadogo kuhusu sheria, kanuni na masuala ya kitaalamu ya uchimbaji, uchenguaji na masoko ya madini.
 Kupitia taarifa za kila mwezi za ofisi za madini.
 Kukusanya na kuchambua taarifa na takwimu za uchimbaji madini.
 Kutunza kumbukumbu za usafirishaji, utangazaji biashara na matumizi ya baruti.
2.2 MSHAHARA
Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS E kwa mwezi.


3.0 MCHAMBUZI MIFUMO YA KOMPYUTA DARAJA LA II – NAFASI 13
Nafasi
3.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuweka kumbukumbu za taratibu za kisasa na mbinu za kufanyia kazi.
 Kutekeleza chati za mtiririko wa mifumo ya nyendo za taarifa na uthibiti unaohusu Kompyuta.
 Kutoa msaada wa kiufundi kwa Wizara/Idara/Vituo mbalimbali vya kazi.
3.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye Shahada/Stashahada ya Juu katika masomo ya Sayansi ya Kompyuta kutoka kwenye Taasisi/Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
3.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D.


4.0 MTAKWIMU DARAJA LA II (STATISTICIAN GRADE II) – NAFASI 11
Nafasi
4.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kubuni na kuendeleza mfumo wa kitaifa wa kukusanya na kuratibu takwimu
 Kutengeneza utaratibu wa kukusanya takwimu pamoja na ule wa kuchukua takwimu za mfano/vielelezo (Sampling)
 Kukusanya, Kuchambua na kuwasilisha takwimu ngazi za juu.
4.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza katika fani ya Takwimu au Hisabati au sifa zinazolingana na hizo kutoka Chuo Kikuu kinachotambuliwa na Serikali na wenye ujuzi wa kutumia Kompyuta.
4.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.


5.0 NAHODHA DARAJA LA II – (SKIPPER GRADE II) – NAFASI 1
Nafasi
5.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kubuni na kuunda zana za kuvulia samaki (Fishing Gears).
 Kutunza na kutengeneza zana za kuvulia samaki.
 Kuongoza na kuendesha meli/boti ndogo za futi 40 zenye uzito wa kuandikishwa wa tani 50-200 (GRT).
 Kuendesha shughuli za uvuvi katika meli/boti.
5.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita (VI) wenye Stashahada (Diploma) ya Unahodha na Uvuvi (Master Fisherman) kutoka Chuo cha Uvuvi Mbegani au vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali.
5.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.C kwa mwezi.


6.0 FUNDI SANIFU DARAJA LA II - MIGODI (MINING TECHNICIAN GRADE II) – NAFASI 14
6.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kukagua na kupima viwanja kwa ajili ya waombaji wadogo wadogo
 Kusimamia wapimaji na kuhakikisha wanapima kwa kiwango kinachotakiwa
 Kuandaa “action plan” na kuhakikisha inafuatwa
6.2 SIFA ZA MWOMBAJI
Kuajiriwa wenye mojawapo ya sifa zilizotajwa hapa chini:
 Waliohitimu kidato cha VI na kufuzu mafunzo ya ufundi ya miaka miwili kutoka Chuo kinachotambuliwa na Serikali katika moja ya fani migodi
 Waliohitimu kidato cha IV na kufuzu kozi ya ufundi ya miaka mitatu kutoka Vyuo vya Ufundi vinavyotambuliwa na Serikali katika mojawapo ya fani za migodi
 Wenye Cheti cha Majaribio ya Ufundi hatua ya I kutoka Chuo cha Ufundi kinachotambuliwa na Serikali,
 Wenye Stashahada ya Kawaida katika fani za ufundi migodi kutika Chuo kinachotambuliwa na Serikali.
6.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS C kwa mwezi.


7.0 DOBI DARAJA LA II – NAFASI 1
7.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kufanya uchambuzi wa nguo kwa ajili ya kuosha, kukausha, kunyoosha na kuzifungasha.
7.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne waliofuzu mafunzo ya miaka miwili au mitatu katika fani ya Dobi (Laundry Services) kutoka katika vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
7.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGOS. C kwa mwezi.


8.0 MKUTUBI DARAJA LA II – NAFASI 1
8.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuratibu shughuli za ukuzaji wa utamaduni kitaifa.
 Kuratibu na kusimamia shughuli za ukaguzi na udhibiti maonyesho ya filamu na video katika ngazi ya taifa.
 Kushauri juu ya mitaala ya mafunzo na elimu ya fani za utamaduni.
 Kusimamia usajili wa vikundi na vyama vya fani za utamaduni.
 Kushauri juu ya ujenzi wa majukwaa na majumba ya utamaduni yenye hadhi ya kitaifa.
 Kuratibu shughuli za utafiti wa mila na desturi nchini.
 Kusimamia na kuratibu ukuzaji wa matumizi fasaha na sanifu ya Kiswahili nchini.
 Kazi nyingine atakazopangiwa na Mkuu wa kituo.
8.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye shahada ya kwanza katika fani ya ukutubi au sifa inayolingana na hiyo kutoka katika vyuo vikuu vinavyotambuliwa na Serikali.

8.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS D kwa mwezi.


9.0 MSAIDIZI WA KUMBUKUMBU DARAJA LA II (NYARAKA) – NAFASI 50
9.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Daraja hili ni la mafunzo katika kazi, hivyo atafanya kazi kwa maelekezo ya Wasaidizi wa Kumbukumbu walio juu yake. Kazi atakazojifunza na kufanya ni zile zifanywazo na Msaidizi wa Kumbukumbu Daraja la I
 Kutafuta kumbukumbu/nyaraka/mafaili yanayohitajiwa na wasomaji.
 Kudhibiti upokeaji, uandikishaji wa kumbukumbu/nyaraka.
 Kuchambua, kuorodhesha na kupanga kumbukumbu/nyaraka katika makundi kulingana na somo husika (classification and boxing) kwa ajili ya matumizi ya ofisi.
 Kuweka/kupanga kumbukumbu/nyaraka katika reki (file racks/cabinets) katika masjala/vyumba vya kuhifadhia kumbukumbu.
 Kuweka kumbukumbu (barua, nyaraka nk.) katika mafaili.
 Kushughulikia maombi ya kumbukumbu/nyaraka kutoka Taasisi za Serikali
9.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha sita wenye cheti cha utunzaji kumbukumbu katika mojawapo ya fani za Afya, Masjala, Mahakama na Ardhi.
9.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia Ngazi za mishahara ya Serikali yaani TGS B kwa mwezi


10.0 MSAIDIZI UFUGAJI NYUKI DARAJA LA II - NAFASI 3
10.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kusimamia manzuki.
 Kutunza hifadhi za nyuki.
 Kukusanya takwimu za ufugaji nyuki.
 Kutunza kumbukumbu za kazi za utafiti.
 Kuondoa nyuki wanaodhuru binadamu na mifugo.
 Kutoa leseni za biashara ya mazao ya nyuki.
 Kutoa ushauri wa kitaalam kwa wananchi juu ya ufugaji endelevu wa nyuki na matumizi bora ya mazao ya nyuki.
 Kutunza makundi ya nyuki wanaouma na wasiouma.
10.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa kidato cha nne au Sita wenye Astashahada (Cheti) au Stashahada (Diploma) ya Ufugaji Nyuki kutoka katika vyyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
10.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B


11.0 MTUNZA BUSTANI DARAJA LA II - (GARDNER II) NAFASI 3
Nafasi
11.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kupanda mboga, matunda, n.k. katika bustani.
 Kupalilia mazao katika bustani.
 Kupanda maua katika maeneo yanayohusika.
 Kupanda na kukata majani na kumwagilia maji.
 Kufanya kazi zingine zitakazoelekezwa na Viongozi wa Kitengo chao.
11.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Cheti katika fani ya utunzaji bustani za maua, mboga na upandaji majani kutoka chuo cha Maendeleo ya Wananchi, VETA, au JKT au Vyuo vingine vinavyotambuliwa na Serikali wenye uzoefu wa kazi kwa muda usiopungua miaka mitatu.
11.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGOS.A kwa mwezi.


12.0 MWANDAZI DARAJA LA II (WAITER GRADE II) - NAFASI 1
Nafasi
12.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandaa meza ya kulia chakula.
 Kupamba meza ya kulia chakula
 Kupanga vifaa vya kulia chakula mezani.
 Kuondoa vyombo baada ya kula chakula
12.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye cheti cha Mtihani wa Kidato cha IV na kufuzu mafunzo si chini ya mwaka mmoja katika fani ya ‘Food and Bevarages’ yatolewayo na vyuo vya Forodhani Dar es Salaam. Masoka Moshi, Arusha Hotel na Y.M.C.A ya Moshi na Vyuo vingine vinavyolingana ambavyo vitatambuliwa na Serikali.
12.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi.


13.0 MSAIDIZI WA HESABU (ACCOUNTS ASSISTANT) - NAFASI 26
13.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kuandika na kutunza “register” zinazohusu shughuli za uhasibu.
 Kuandika hati za malipo na hati za mapokezi ya fedha.
 Kutunza majalada yenye kumbukumbu za hesabu
 Kupeleka barua/nyaraka za uhasibu Benki.
 Kufanya usuluhisho wa masurufu, karadha, Hesabu za Benki na Amana.
13.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wenye Cheti cha ATEC level II au “Foundation Level” kinachotolewa na NBAA
13.3 MSHAHARA
Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi


14.0 FUNDI SANIFU MSAIDIZI UPIMAJI NA RAMANI (MAPPING/CARTOGRAPHER ASSISTANT) – NAFASI 1
14.1 MAJUKUMU YA KAZI
 Kutayarisha alama za upimaji (survey pillars, becons etc).
 Kufanya kazi za upimaji zisizohitaji ujuzi (semi skilled tasks).
 Kutunza kumbukumbu za ramani zinazotayarishwa.
 Kuchora michoro ya upimaji (survey plan)
14.2 SIFA ZA MWOMBAJI
 Kuajiriwa wahitimu wa Kidato cha Nne au Kidato cha Sita wenye mchepuo wa mafunzo ya ufundi ya miaka miwili katika fani ya Upimaji na Ramani, Usimamizi Ardhi, Uthamini na Usajili katika Vyuo vinavyotambuliwa na Serikali.
14.3 MSHAHARA
 Kwa kuzingatia viwango vya Serikali yaani ngazi ya Mshahara TGS.B kwa mwezi.
X.M. DAUDI
Katibu
Sekretarieti ya Ajira katika Utumishi wa Umma.
==========

THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
PRESIDENT’S OFFICE
PUBLIC SERVICE RECRUITMENT SECRETARIAT
Ref. Na EA.7/96/01/G/49 1stAugust, 2014
VACANCIES ANNOUNCEMENT
On behalf of the Tanzania Automotive Technology Centre (TATC), The Government Procurement Services Agency (GPSA), The Tanzania Buildings Agency (TBA), TheTanzania Broadcasting Corporation (TBC), Institute of Finance Management (IFM), Mineral Resources Institute (MRI), Ocean Road Cancer Institute (ORCI), The Institute ofJudicial Administration (IJA), Ministry of Minerals and Energy and Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH), Public Service Recruitment Secretariat invites qualified Tanzanians to fill 254 vacant posts in the above public institutions.


NB: GENERAL CONDITIONS
i. All applicants must be Citizens of Tanzania and not above 45 years old, however, should also observe the age limit for each position where indicated.
ii. Applicants must attach an up-to-date current Curriculum Vitae (CV) having reliable contact postal address, e-mail address and telephone numbers.
iii. Applicants should apply on the strength of the information given in this advertisement.
iv. The title of the position and institution applied for should be written in the
subject of the application letter and marked on the envelope; short of which
will make the application invalid.
v. Applicants must attach their detailed relevant certified copies of Academic
certificates:
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma/Certificates.
- Postgraduate/Degree/Advanced Diploma/Diploma transcripts.
- Form IV and Form VI National Examination Certificates.
- Computer Certificate
- Professional certificates from respective boards
- One recent passport size picture and birth certificate.
vi. FORM IV AND FORM VI RESULTS SLIPS ARE STRICTLY NOT ACCEPTED
vii. Testimonials, Partial transcripts and results slips will not be accepted.
viii. Presentation of forged academic certificates and other information in the CV will necessitate to legal action
ix. Applicants for senior positions currently employed in the public service should route their application letters through their respective employers.
x. Applicants for entry levels currently employed in the Public Service should not apply, they have to adhere to Government Circular Na. CAC. 45/257/01/D/140 dated 30th November 2010.
xi. Applicants who have/were retired from the Public Service for whatever reason should not apply.
xii. Applicants should indicate three reputable referees with their reliable contacts.
xiii. Certificates from foreign Universities should be verified by Tanzania Commission for Universities (TCU)
xiv. Dead line for application is 19th August, 2014 at 3:30 p.m
xv. Applicants with special needs/case (disability) are supposed to indicate
xvi. Women are highly encouraged to apply
xvii. Only short listed candidates will be informed on a date for interview
xviii. Application letters should be written in Swahili or English
xix. APPLICATION LETTERS SHOULD BE POSTED TO THE FOLLOWING ADDRESS. HAND DELIVERY IS NOT ACCEPTABLE:
Secretary OR Katibu
Public Service Recruitment Sekretarieti ya Ajira katika Secretariat, Utumishi wa Umma
P. O. Box 63100 S. L. P 63100,
DAR ES SALAAM. DAR ES SALAAM.

1.0 TANZANIA AUTOMOTIVE TECHOLOGY CENTRE (NYUMBU)
Tanzania Automotive Technology Centre (TATC), synonymously known as “Shirika la Nyumbu”, was formally established on 14th December, 1985 through a Presidential Order, made under the Public Corporations Act 1969, as repealed and replaced by the Public Corporations Act 1992 and amended under the Public Corporations (Amendment) Act 1993. TATC mission is to develop a reputable capacity for automotive engineering by conducting research and innovation, technology transfer and quality assurance services.
TATC is wholly owned by the Government of the United Republic of Tanzania through the Treasury Registrar, with the Ministry of Defense and National Service (MoDNS) as custodian on behalf of the government.
TATC now seeks to recruit intelligent and result – oriented Tanzanians with high integrity to fill the following vacancies:-


1.1 ASSISTANT FITTER TURNER I – 1 POST
1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Operation of gear hobber, bevel gear generator, gear shaper.
 Operates sophisticated machine tools such as CNC machines under supervision
 Design and supervises the manufacture of simple fixtures, jigs and tools for the job in hand.
 Do simple calculations required for setting up gear machines, differential indexing head, screw cutting and taper turning
1.2.1 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV education with Trade Test Grade I in Fitter/Turner.


1.3 FITTER MECHANICS III - 1 POST
1.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Do major breakdown repair of plants and equipment in the factory.
 Recondition power plants and machine tools.
 Retrofit and refurbish engines, compressors, pumps, vehicles and other mechanical equipment.
1.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV education with Trade Test grade I, with at least three years working experience as Fitter Mechanics in a reputable organization.

1.4 OFFICE ASSISTANT I - 1 POST
1.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 General cleaning offices, toilets, paths, walls, roofs, and paraments
 Mop floors, cut grasses and trim flowers
 Clean office furniture and equipment
 Executive minor land scarping around buildings and play grounds.
 Carry files from one office to another
 Any other duties as may be assigned
1.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 National Form IV Examination with pass in Kiswahili and English language


2.0 THE GOVERNMENT PROCUREMENT SERVICES AGENCY (GPSA)
The Government Procurement Services Agency (GPSA) was established under the Executive Agency Act CAP 245 R.E 2009 and came into effect through Government Notice (GN). No. 235 of 7th December 2007 and its amendments through Government Notice No. 133 of 13th, April, 2012
The Chief Executive Officer of Government Procurement Services Agency announces vacancy posts in different area of specialization. Any Tanzanian with minimum qualifications mentioned hereunder is encouraged to apply.


2.1 REGIONAL MANAGER - 4 POSTS
2.1.1 DUTY STATION: Kagera, Shinyanga, Tabora and Mtwara
2.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Manage all GPSA Properties in the Region;
 Prepare Plan and Report as per GPSA Financial and operational Manuals;
 Provide Procurement Professional Assistance;
 Facilitate on availability of adequate supplies;
 Represent the Chief Executive at all Regional meetings that require the input of the Chief Executive;
 Conduct review of stocks levels at regional level and report accordingly;
 Coordinate proper receipt and issue of unallocated stores to MDAS/LGA;
 Carry out stock taking, test-check of unallocated stores and prepare Combined Depot Transfer Vouchers for goods to be transferred;
 Plan, organize and supervise, repair and maintenance of ICT equipment.
 Make follow up and ensure availability of internet services.
 Facilitate collections of pes requirement in the region;
 Supervise tendering process for common use items and services;
 Collect copy of call off orders from pes and submit the report to the headquarters
 Perform any other related duties as may be assigned.


2.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma either in Procurement, Logistics, Operations Management, and Business Administration/Commerce with bias in Procurement from recognized institution. Masters or Postgraduate Diploma in similar fields will be an added advantage;
 Must be registered with NBMM or PSPTB;
 Must possess CSP/CPSP or equivalent qualifications;
 Should have at least 7 years relevant working experience in public service; and
 Must be computer literate.
2.1.4 SALARY SCALE: GPSA 9


2.2 MARKETING AND SALES MANAGER -1 POST
2.2.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Analyze marketing trends and identify market opportunities and threats of the Agency;
 Supervise all matters pertaining to Marketing functions of the agency;
 Prepare sales/service forecasts, monitor and evaluate business performance;
 Prepare and implement GPSA marketing and promotion strategy and undertake regular review of the same;
 Visit potential customers for marketing purposes and assess required demand
 Prepare customer requirements report;
 Coordinate customer care on issues pertaining to the Agency;
 Prepare quarterly and annual marketing report of the Agency;
 Supervise marketing and promotion activities in the Agency;
 Conduct researches and surveys nationally and internationally on marketing and procurement matters;
 Write research reports, publications and submit to ICT section for loading updated information to GPSA website;
 Make supervision of Research and Documentation in the agency;
 Be custodian of various documents, literature, and reference materials relating to procurement practice, activities and knowledge within and outside the country;
 Manage and document procurement related data collected and generated by the Agency;
 Disseminate research information to stakeholders;
 Maintain a register of suppliers and service providers for common use items and services;
 Compile and keep records of a list of common use items and services;
 Maintain a database for CUIS specifications and statements of requirements; and
 Perform any other related duties as may be assigned.
2.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma either in Commerce with bias in marketing or entrepreneurship, Business Administration with bias in marketing from recognized institution.
 Masters or Postgraduate Diploma in similar fields will be an added advantage;
 Should have at least 5 years relevant working experience in public service; and
 Must be computer literate.
2.2.4 SALARY SCALE: GPSA 9


2.3 ESTATE MANAGER - 1 POST
2.3.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Advise the Director of Business Support Services in matters related to construction and engineering works;
 Coordinate all construction sites, repair of building and other engineering works
 Ensure preparation of bills of quantities;
 Provide technical specification of all engineering works;
 Prepare engineering estimate to works
 Liaise with contractors during construction works;
 Supervise all engineering project;
 Provide technical advice in engineering works to the Agency, and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
2.3.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/ Advanced Diploma either in Civil, Structure Engineering, Quantity Survey, and Architecture from recognized institution. Masters Degree in similar fields will be an added advantage;
 Must be registered with relevant professional Board;
 Should have at least 7 years relevant working experience in reputable organization; and
 Must be computer literate.
2.3.4 SALARY SCALE: GPSA 9


2.4 CLEARING AND FORWARDING MANAGER -1 POST
2.4.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Manage and handle all clearing activities for Government imported goods;
 Supervise, plan, coordinate and control mode of transport of Imported goods;
 Liaise with other relevant clearing authorities;
 Plan, coordinate supervise cost for clearing and forwarding activities;
 Workout the relevant costs pertaining to a particular consignment;
 Organize and arrange transport and relevant handling equipment for clearing and forwarding goods;
 Monitor, supervise, inspect, clear goods and store from Port and Airport;
 Verify incoming consignment from port/airport and do daily physical follow-up rejected documents;
 Supervise perpetual stock checking, design location Index in warehouse and manage physical verification of imported goods; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.


2.4.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Freight Clearing and Forwarding from recognized institution.
 Masters Degree in similar field will be an added advantage
 Should have at least 7 years relevant working experience in similar field; and
 Must be computer literate.
2.4.4 SALARY: GPSA 9


2.5 ADMINISTRATION AND HUMAN RESOURCES MANAGER- 1 POST
2.5.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Advise on matters related human resources and administration matters;
 Develop and interpret appropriate policies, rules, regulations and other directives related to human resources and administrative systems;
 Develop and carry out periodic review of the organization structure; job description, compensation structure and scheme of service;
 Create a conducive working environment and maintain oversight of staff competence, motivation, integrity, accountability and productivity;
 Guide and supervise on the implementation of performance management system, staff development plan and succession planning;
 Ensure control and proper utilization of agency’s physical and human resources;
 Facilitate staff recruitment, employment, orientation and promotion;
 Maintain and update employment and staff records;
 Prepare budget for personal emoluments;
 Advice on disciplinary matters; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
2.5.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/Advanced Diploma either in Human Resources, Public Administration, and Business Administration/Management/Commerce with bias in Human Resources, Sociology or Laws from recognized institution. Masters Degree in similar fields will be an added advantage;
 Should have at least 7 years relevant working experience in public service; and
 Must be computer literate.
2.5.4 SALARY SCALE: GPSA 9


2.6 INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) MANAGER - 1 POST
2.6.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.6.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Provide professional advice in the area of ICT business competence to the Agency;
 Perform systems administration functions for the Agency’s Servers, pcs and network devices including administering system-level security procedures;
 Establish and maintain users accounts which shall include assigning file and system permissions and establish password and accounts policies and applications;
 Install, upgrade, configure, test, maintain and support operating system software and software packages;
 Plan and perform automated and manual backup and restoral procedures of the systems;
 Undertake planning, development and maintenance of computer applications.
 Establish the needs of users;
 Plan and design data flows for a new or revised computer applications;
 Write documentation for all computer applications including data standards, procedures and definitions for the data dictionary ('metadata');
 Control access permissions and privileges;
 Monitor the network, servers and communications systems and troubleshoot problems in order to maintain the highest level of availability.
 Fine-tune hardware and software to optimize network performance.
 Provide user support, conduct user software and hardware training and works with Agency’s staff to formulate technology solutions and ensure the effective safeguarding and sharing of data;
 Communicate regularly with technical staff and users to ensure database integrity and security;
 Evaluate requests for hardware and software and assist in drafting specifications for hardware or software; and
 Perform any other related duties as may be assigned.
2.6.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree/ Advanced Diploma either in Computer Science, Information Technology/Systems or Computer Engineering from recognized institution. Should have at least 7 years relevant working experience in reputable organization;
 Masters degree in similar fields, Possession of Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA) or Cisco Certified Network Administrator (CNA) will be an added advantage.
2.6.4 SALARY SCALE: GPSA 9


2.7 COMPUTER SYSTEMS ADMINISTRATOR II -1 POST
2.7.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.7.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Compile and document systems and user requirements for the Agency
 Design, program, debug and test applications to meet systems and functional requirement specifications;
 Troubleshoot all problems related to software and resolve them or recommend solutions;
 Provide support to end users;
 Configure desktop computers, servers and network devices to their optimal performance levels;
 Design and implement networks (LAN and WAN) and associated services for the Agency;
 Update Agency website and assist in carrying out programming for special computer package;
 Perform regular back up of system files, data files and user files;
 Perform routine preventive maintenances of all IT equipment and maintain updated inventory of IT assets; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
2.7.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree or Advanced Diploma either in Computer Science, Information Systems/ Technology or Computer Engineering from recognized institution.
2.7.4 SALARY SCALE: GPSA 4


2.8 SUPPLIES ASSISTANT - 20 POSTS
2.8.1 DUTY STATION: Geita, Simiyu, Njombe, Ruvuma, Manyara, Pwani, Morogoro, Lindi, Mtwara, Rukwa, Shinyanga, Singida, Tabora, Mwanza, Tanga, Dodoma, Mara, Mbeya, Dar es Salaam.


2.8.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assist in attending enquiries from bidders and suppliers.
 Prepare and keep tally cards for each item.
 Check and prepare statements of requirements.
 Receive procured goods;
 Prepare issue vouchers and draft Indents
 Assist evaluating routine, simple and low value procurement;
 Conduct daily stock check;
 Issue goods to customers
 Arrange stores in bins and location.
 Participate in stock-taking/check lists and keep records
 Perform other duties as may be assigned by ones reporting off.
2.8.3 QUALIFICATIONS
 Holder of Diploma in Materials Management, Business Administration with bias in Supplies or completion of part II of NBMM/PSPTB Professional course or equivalent qualifications and must be computer literate.


2.9 CLEARING AND FORWARDING OFFICER II - 2 POSTS
2.9.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.9.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Clear goods from Port and Airport;
 Inspect and verify imported goods;
 Hand over cleared goods to warehouse in charge;
 Liaise with relevant clearing authorities on matters related to clearing and forwarding activities
 Arrange transport and relevant handling equipment for clearing and forwarding goods
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
2.9.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree in Freight Clearing and Forwarding from recognized institution.
 Must be computer literate.
2.9.4 SALARY SCALE: GPSA 4


2.10 CLEARING AND FORWARDING ASSISTANT - 2 POSTS
2.10.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.10.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assist in clearing goods from port, airport and borders
 Verify incoming consignment from port/airport;
 Do daily physical follow-up rejected documents;
 Carry out perpetual stock checking;
 Design location index in warehouse;
 Keep stores ledger in good condition;;
 Hand over cleared goods to distribution and warehousing staff;
 Keep records of cleared goods; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer
2.10.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Diploma in Freight Clearing and Forwarding recognized institution.
 Must be computer literate.
2.10.4 SALARY SCALE: GPSA 3


2.11 SALES AND MARKETING OFFICER II - 1 POST
2.11.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.11.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conduct business promotion ;
 Prepare various reports pertaining to sales and market status.
 Visit potential customers for marketing purpose
 Assist in design, implement, and facilitate annual marketing plan for the agency.
 Support and facilitate development and implementation of section marketing plans.
 Assist plan and administer the marketing operations budget;
 Assist develop and administer marketing database which includes client and prospect information, mailing list applications, access to financial reports;
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer
2.11.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree /Advanced Diploma in Commerce with bias in marketing or entrepreneurship, Business Administration with bias in marketing from recognized institution. Must be computer literate
2.11.4 SALARY SCALE: GPSA 4


2.12 PERSONAL SECRETARY III - 4 POSTS
2.12.1 DUTY STATION: Kilimanjaro, Lindi, Morogoro and Singida
2.12.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Type letters, reports and documents ;
 Receive visitors, screen and direct them to relevant officers;
 Keep in safe custody reports and other records of events;
 Keep and make appointments and remind the respective officer accordingly;
 Search for files, documents and other information;
 Receive and deliver directives to the respective officers;
 Receive files, distribute them to action officers;
 Prepare a list of office supplies and make follow up to ensure their availability; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
2.12.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV secondary school certificate plus secretarial certificate level III with minimum typing speed of 50 wpm; must be conversant with e-mail and internet service; MS Office Word, Excel, Data base, publisher, Power Point and other computer application services. Should have at least 1 year relevant working experience in public service and must be fluent in Kiswahili and English languages.
2.12.4 SALARY SCALE: GPSA 2


2.13 RECORD MANAGEMENT ASSISTANT II - 2 POSTS
2.13.1 DUTY STATION: Dar es Salaam and Dodoma.
2.13.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Keep and maintain an up to date file index;
 Receive incoming letters, record, put them in proper files and send them to action officers;
 Record and dispatch outgoing mails and conduct daily file marking;
 Sort/classify incoming mails according to subject matter.
 Keeps confidential files and documents relating to heads office under key and lock;
 Keep file records and control movement of files;
 Handle all files and documents in the registry;
 Search files;
 Arrange files in racks ensure their safe custody; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer.
2.13.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form VI secondary school education certificate plus certificate in Records Management or equivalent qualifications and must be computer literate.
2.13.4 SALARY SCALE: GPSA 2


2.14 RECEPTIONIST- 2 POSTS
2.14.1 DUTY STATION: Dar es Salaam
2.14.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Offer services at the front office and Switchboard;
 Attend all incoming telephone calls and direct them to the appropriate officials;
 Receive incoming mails and submit them to the Secretary in charge or Registry;
 Maintain register of incoming visitors;
 Organize appropriately the front office;
 Arrange appointment of visitors ;
 Establish and maintain register of various events involving external stakeholders;
 Establish and maintain incoming and outgoing calls register;
 Receive and connect telephone calls from within and outside the office;
 Perform any other duties as may be assigned by one’s reporting officer
2.14.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV secondary school certificate with passes in English and Kiswahili. Should possess a certificate in Receptionist and Telephone Operator from recognized institute or equivalent qualification and must be fluent in Kiswahili and English languages
2.14.4 SALARY SCALE: GPSA 2


2.15 SECURITY GUARDS - 25 POSTS
2.15.1 DUTY STATION: Njombe-2, Geita-2, Simiyu-2, Katavi-2, Mtwara-2, Lindi, Manyara, Mara, Kagera, Kigoma, Pwani, Dodoma, Kilimanjaro, Mwanza, Ruvuma, Singida, Shinyanga, Dar es Salaam-3
2.15.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Guard the Agency’s properties, staff and surroundings;
 Monitor and control all properties entering and going out of the Agency;
 Make sure that all Agency properties which go outside the office have been authorized by proper authority and report any problem which may occur;
 Check and make sure that all doors and windows are properly closed after office hours;
 Keep the registers of visitors, outgoing and incoming items; and
 Perform other duties as may be assigned by one’s reporting officer
2.15.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
Form IV/VI Secondary Education certificate and a certificate of Army, National Service, Police or Militia training.
2.15.4 SALARY SCALE: GPSA 2


3.0 TANZANIA BUILDINGS AGENCY (TBA)
 The Tanzania Buildings Agency is a Government Executive Agency established under the Executive Agencies Act No. 30 of 1997 (as amended by the Executive Agencies (Amendments) Act 2009) to deal with Building Consultancy as well as Real Estate Development and Management Services for the Government and public servants. The Agency has the following vacancies in its establishment to be filled immediately.
 The Agency hereby invites applications from competent and experienced personnel to enhance its human resource capacity and fill the vacancies whose detailed information appears herein:-


3.1 SENIOR ENGINEER (ENVIRONMENTAL) – 1 POST
3.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior environmental engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding health and safety and environment in building project design work.
 Prepare bills of quantities and costs estimates for all environmental engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for environmental engineering systems/ works.
 Review and approve building projects design data collected by junior environmental engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other environmental engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Identify needs and coordinate environmental and social impact assessment.
 Advice on all matters related to environmental management in accordance to environmental policy and environmental law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Environmental Science and Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB) or as Environmental experts by National Environmental Management Council (NEMC).
 Computer literacy will be an added advantage.
3.1.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.


3.2 SENIOR ENGINEER (ELECTRICAL) - 1 POST
3.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior electrical and fire alarm systems engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding electrical and fire alarm systems in building project design work.
 Prepare bills of quantities and costs estimates for all electrical and fire alarm system engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for electrical and fire alarm systems / works.
 Review and approve building projects design data collected by junior electrical and fire alarm systems engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other electrical and fire alarm systems engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advise on all matters related to electrical and fire alarm systems management in accordance to electrical and fire alarm systems policy and law of tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Electrical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
3.2.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.


3.3 SENIOR ENGINEER (MECHANICAL HVAC) – 1 POST
3.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior mechanical (HVAC) engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c regarding mechanical (HVAC) engineering in building project design work.
 Prepare bills of quantities and costs estimates for all mechanical (HVAC) engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for mechanical (HVAC) works.
 Review and approve building projects design data collected by junior mechanical (HVAC) engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other mechanical (HVAC) engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to mechanical (HVAC) management in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters Degree in Mechanical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Must have at least 5 years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
3.3.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.


3.4 ENGINEER (STRUCTURAL ) – 1 POST
3.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior structural/ civil engineers.
 Supervise the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c regarding structural/ civil engineering in building project design work.
 Give inputs and assistance in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all structural/ civil engineering projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for structural/ civil engineering works.
 Review and approve building projects design data collected by junior structural/ civil engineers before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other structural/ civil engineering firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to structural/ civil engineering management in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Structural /Civil Engineering from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
3.4.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.


3.5 SENIOR ENGINEER (PROJECT MANAGEMENT) – 1 POST
3.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Project Planning at various stages of the project
 Define and clarify projects scope
 Develop a realistic projects schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team's structure).
 Select/ choose project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and duties of each project team member (Setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided/ rendered by external companies/ professionals e g. Geotechnical, topographical, ESIA etc.
 Coordinate; follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational functions/ disciplines involved in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them fulfill their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (projects roaster) throughout the year.
 Track project progress at every design stage and prepare reports/ minutes of meeting.
 Prepare submissions for expression of interests, technical and financial proposals for new projects under competition.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Project Engineering Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Professional Engineer by the Engineers Registration Board (ERB).
 Computer literacy will be an added advantage.
3.5.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.


3.6 SENIOR QUANTITY SURVEYORS– 2 POSTS
3.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Participate in carrying out feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare projects preliminary cost estimates for budgeting and cost control and supervise design works done by junior quantity surveyors.
 Undertake project cost control, analysis and evaluation throughout the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding quantity surveying in building project design work.
 Compile and review bills of quantities and costs estimates from other disciplines and produce a complete bid document.
 Prepare draft tender and contract documents for building projects.
 Carry out valuation of works at site and prepare payment documents for contractors.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical cost audits tasks/ assignments related to building projects.
 Participate in the building projects tender evaluation with other consultants.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for structural/ civil engineering works.
 Review and approve building projects cost control data collected by junior quantity surveyors before they are applied in preparation of bid document.
 Participate in the review process of drawings, reports and documents for cost control to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Prepare building projects financial and project appraisal reports
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Construction /Building Economics and Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Quantity Surveyor by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
21
3.6.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and attractive package
3.7 SENIOR QUANTITY SURVEYOR (PROJECT MANAGEMENT) – 1 POST
3.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Define and clarify projects scope
 Undertake project planning at various stages of the project
 Develop a realistic projects schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team's structure).
 Select/ choose project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and duties of each project team member (setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided/ rendered by external companies/ professionals e g. Geotechnical, Topographical, Esia etc.
 Coordinate, follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational functions/ disciplines involved in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them fulfill their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (projects roaster) throughout the year.
 Track project progress at every design stage and prepare reports/ minutes of meeting.
 Prepare submissions for expression of interests, technical and financial proposals for new projects under competition.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Construction/Building Economics and Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Quantity Surveyor by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
22
3.7.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
3.8 SENIOR TOWN PLANNERS - 2 POSTS
3.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to settlement and neighborhood master planning to suite local environment.
 Lead the settlement and neighborhood design team and coordinate design works done by all other disciplines within the project team.
 Prepare design proposals and briefs of various settlements neighborhood planning projects and supervises design works done by junior town planners
 Evaluate general real estate investments against available general and detailed settlement and neighborhood planning schemes.
 Design and prepare TBA settlement and neighborhood master plan drawings and seek for planning consent from relevant authorities.
 Coordinate with MDA’S in the preparation and implementation of settlement and neighborhood development plans.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, guidelines, codes, manuals e.t.c) regarding settlement and neighborhoods developments in all TBA projects.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all settlement and neighborhood planning schemes.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Carry out conditional surveys for upgrading existing settlement and neighborhood schemes and prepare reports for master planning works.
 Review and approve settlement and neighborhood planning scheme data collected by junior town planners before they are used in the planning work.
 Scrutinize settlement and neighborhood schemes master plans, reports and documents submitted by other town planning firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to settlement and neighborhood development in accordance to town and country planning policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time
23
3.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Urban and Rural Planning from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as Town Planner by the Town Planners Registration Board (TPRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
3.8.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other attractive fringe benefits.
3.9 SENIOR VALUER (SENIOR PROPERTY AND FACILITIES MANAGMENT OFFICER) – 2 POSTS
3.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
3.9.2
 Participate in the preparation of feasibility study for any real estate development projects.
 Advise and supervise the preparation of tenant administrative policy.
 Participate in identification and acquisition of land for real estate investments / development.
 Conduct and supervise the undertaking of building survey.
 Conduct, supervise and regular property condition inspection and preparation of reports.
 Supervise and undertake property valuation for various purposes.
 Participates in the preparation of strategic maintenance plans.
 Evaluate the monitor performance of property and facilities management, land consultants and other service providers employed by the agency.
 Advises on all matters concerning government real estate management and investment development.
 Performs any other duties as may be assigned by his/her supervisor from time to time.
3.9.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master’s degree in Real Estate or Housing Management from recognized higher learning institution.
 Should be registered with National Council of Professional Surveyors (NCPS)
 Must have at least five years experience in the field of Real Estate Management.
 Computer literacy will be an added advantage.
3.9.4 REMUNERATION
24
 According to Government pay scale TGS G and other attractive fringe benefits
3.10 SENIOR ARCHITECTS (LANDSCAPE) – 2 POSTS
3.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise design works done by junior landscape architects.
 Supervise the implementation of landscaping design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding landscaping / land planning in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all landscape projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to landscape building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for landscape works.
 Review and approve building projects design data collected by junior landscape architects before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other landscaping firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to landscaping management in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Landscape Architecture from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
25
 Computer literacy will be an added advantage.
3.10.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
3.11 SENIOR ARCHITECTS – (INTERIOR DESIGN) - 2 POSTS
3.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Project Planning at various of project
 Define a realistic project schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team’s structure)
 Selecting / choosing project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and the duties of each project team member (setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided / rendered by external companies /professionals e.g Geotechnical topographical, ESIA etc.
 Coordinate, and follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational factions/ disciplines involves in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them on their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (project roaster) throughout their year.
 Track project progress at every design stage and prepare report/ minutes of the meeting.
 Prepare submissions for expression of interest on technical and financial proposals for new projects under competition.
 Perform any other duties as May assigned by superior from time to time.
3.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Interior Design from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
26
3.11.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
3.11.4 SENIOR ARCHITECTS (PROJECTS MANAGEMENT) – 2 POSTS (PROJECT MANAGERS)
3.11.5 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake Project Planning at various stages of the project
 Define and clarify projects scope
 Develop a realistic projects schedule/ program and discuss with team members.
 Develop procedures to support the achievement of the project goals and objectives.
 Prepare the organizational structure of the project team (setting up the project team's structure).
 Select/ choose project team members depending on the nature and complexity of the project.
 Clearly identify and assign roles and duties of each project team member (Setting up project team direction).
 Identify and follow up services to be provided/ rendered by external companies/ professionals e g. Geotechnical, topographical, ESIA etc.
 Coordinate, follow up, tracking schedule for all planned activities across different organizational functions/ disciplines involved in the building project.
 Timely and clearly identify and plan for all project resources needed by the project team to enable them fulfill their assigned roles and duties.
 Keep project records and update their status (projects roaster) throughout the year.
 Track project progress at every design stage and prepare reports/ minutes of meeting.
 Prepare submissions for expression of interests, technical and financial proposals for new projects under competition.
 To perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.11.6 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Construction Economics and Management from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
 Computer literacy will be an added advantage.
27
3.11.7 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits.
3.12 SENIOR ARCHITECTS – 6 POSTS
3.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Undertake feasibility study in collaboration with other experts in all fields
 Related to buildings.
 Lead the project design team and coordinate design works done by all
 Other disciplines within the project team.
 Prepare design proposals and briefs of various projects and supervise
 Design works done by junior architects.
 Supervise the implementation of the entire team design works (at site) to its completion stage.
 Understand and apply current legislation (policies, acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding built environment in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all architectural design projects.
 Give inputs and assist in the preparation process of tender and contract documents.
 Prepare, monitor and control the implementation of project work programs and budgets.
 Participate in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Carry out conditional surveys for existing structures and prepare reports for design works.
 Review and approve building projects design data collected by junior architects before they are used in the design work.
 Scrutinize design drawings, reports and documents submitted by other architectural firms to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Advice on all matters related to built environment in accordance to policy and law of Tanzania.
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time
3.12.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Masters degree in Architecture from a recognized higher learning institution.
 Must have at least five years experience in building sector.
 Should be registered as an Architect by the Architects and Quantity Surveyors Registration Board (AQRB).
28
 Computer literacy will be an added advantage.
3.12.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
3.13 PRINCIPAL ECONOMIST II - 1 POST
3.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Coordinate formulation and preparation of strategic plans and business plans.
 Provide technical guidance and support for institutionalization of strategic planning and business planning processes.
 Participate in analysis of outsourcing of non-core functions (private sector participation);
 Monitor implementation of strategic plans and business plan.
 Prepare agency periodic performance reports;
 Analyze and advise studies report done by consultants engages by agency.
 Provide technical support including institutionalization of M&E process within the agency;
 Evaluate on agency sets of plans, projects and programs undertaken by agency.
 Supervise service delivery surveys on services rendered by the agency.
 Facilitate preparation of agency’s investment analysis and provide guidelines.
 Perform any other duties as may be assigned by the supervising officer from time to time.
3.13.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master Degree either in Economics, Finance, Planning or Statistics from a recognized higher learning institution.
 Must have at least experience of seven years in the Real Estate Management field.
 Must be computer literate.
3.13.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS G and other fringe benefits
3.14 ENGINEER II (ELECTRICAL) - 2 POSTS
3.14.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Help senior Electrical Engineer to collect data for carrying out feasibility study in collaboration with other experts in all fields related to buildings.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior Electrical Engineers.
29
 Prepare complete detailed construction Electrical installation and fire alarm system design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding Electrical installation and fire alarm systems in building project design work.
 Prepare preliminary bills of quantities and costs estimates for all Electrical installation and fire alarm system engineering projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Electrical Engineer in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports for Electrical and fire alarm systems / works.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Electrical Engineer before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.14.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Electrical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.14.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits
3.15 ENGINEER II (ICT) - 2 POSTS
3.15.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Help senior Information, Communication and Telecommunications (ICT)
 Engineer to collect data for carrying out feasibility study.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by Senior (ICT) Engineers.
 Information, Communication and Telecommunications (ICT) Engineer.
 Prepare complete detailed construction ICT system installation design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding ICT system installation in building project design work.
 Prepare preliminary bills of quantities and costs estimates for all ICT system installation in engineering projects for checking.
30
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior ICT Engineer in carrying out conditional surveys for existing structures and prepares reports for ICT system installation design / works.
 Search and collect building projects design data and submit to senior ICT Engineer before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.15.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Computer Science Engineering from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.15.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS. E and other fringe benefits
3.16 ENGINEER II (MECHANICAL HVAC) – 1 POST
3.16.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Help senior Mechanical Engineer (HVAC) to collect data for carrying out Feasibility study.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior Mechanical Engineer (HVAC).
 Prepare complete detailed construction Mechanical Engineering (HVAC) installation design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding Mechanical Engineering (HVAC) installation in building project design work.
 Prepare preliminary bills of quantities and costs estimates for all Mechanical Engineering (HVAC) installation in projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Mechanical Engineer (HVAC) in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports.
31
 Search and collect building projects design data and submit to senior Mechanical Engineer (HVAC) before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.16.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE.
 Bachelor degree in Mechanical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.16.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits
3.17 ENGINEER II (MECHANICAL) – 1 POST
3.17.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Help senior Mechanical Engineer to collect data for carrying out
 Feasibility study.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior
Mechanical Engineer
 Prepare complete detailed construction Mechanical Engineering
 Installation design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding Mechanical Engineering installation in building project design work.
 Prepare preliminary bills of quantities and costs estimates for all Mechanical Engineering installation projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Mechanical Engineer in carrying out conditional surveys for existing structures and prepares reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Mechanical Engineer before they are used in the design work
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.17.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Mechanical Engineering from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
32
3.17.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits.
3.18 ENGINEER II (ENVIRONMENTAL) – 2 POSTS
3.18.1 DUTIES AND RESPONSIBILITY
 Help senior Environmental Engineer to collect data for carrying out
Environmental and Social Impact Assessment
 Follow up in construction site to make sure occupational and health safety regulations are adhered to.
 Undertake and design solid waste management systems.
 Identify and quantify the extent of pollution such as water pollution, underground water pollution etc.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior Environmental Engineer.
 Prepare complete detailed construction Environmental (plumbing) Engineering installation drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, manuals e.t.c) regarding Environmental Engineering installation in building project design work.
 Prepare preliminary bills of quantities and costs estimates for all Environmental Engineering installation projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Environmental Engineer in carrying out conditional surveys for existing structures and prepares reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Environmental Engineer before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.18.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Environmental Science and Management from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.18.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits
33
3.19 ENGINEER II (STRUCTURE) – 2 POSTS
3.19.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Structural/ Civil Engineer to collect data for carrying out
Feasibility study
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior
Structural/ Civil Engineer
 Prepare complete detailed construction Structural/ Civil Engineering installation design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, Manuals e.t.c) regarding Structural/ Civil Engineering installation in building project design work.
 Prepare preliminary bills of quantities and costs estimates for all Structural/ Civil Engineering installation projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Structural/ Civil Engineer in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Structural/ Civil Engineer before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.19.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Structural/ Civil Engineering from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.19.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits
3.20 ARCHITECT II (LANDSCAPE) - 2 POSTS
3.20.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Landscape Architect to collect data for carrying out feasibility study.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by senior Landscape Architect.
34
 Prepare complete detailed construction Landscape Architect design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, Manuals e.t.c) regarding Landscape Architecture in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of preliminary bills of quantities and costs estimates for all Landscape Architect projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Landscape Architect in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Landscape Architect before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.20.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Landscape Architecture from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.20.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits
3.21 ARCHITECT II – (INTERIOR DESIGN) - 2 POSTS
3.21.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Interior Designer to collect data for carrying out feasibility study.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various projects.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by Senior Interior Designer.
 Prepare complete detailed construction Interior Designer design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, Manuals e.t.c) regarding Interior Design in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of preliminary bills of quantities and costs estimates for all Interior Design projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
35
 Participate with the guidance of senior Interior Designer in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Interior Designer before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.21.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Interior Design from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.21.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS. E and other fringe benefits.
3.22 ARCHITECT II – (18 POSTS)
3.22.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Architects to collect data for carrying out feasibility study.
 Develop design proposals into workable drawings as instructed by Senior Architects.
 Prepare complete detailed construction Architectural design drawings for all building projects.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, codes, Manuals e.t.c) regarding built environment in building project design work.
 Give inputs and assist in the preparation of preliminary bills of quantities and costs estimates for all Architectural projects for checking.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks / assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Architects in carrying out conditional surveys for existing structures and prepare reports.
 Search and collect building projects design data and submit to senior Architects before they are used in the design work.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.22.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Architecture from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.22.3 REMUNERATION
36
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits.
3.23 TOWN PLANNER II- 4 POSTS
3.23.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Town Planner to collect data for carrying out feasibility study for settlement and neighborhood master planning to suite local environment.
 Prepare conceptual design proposals and briefs of various settlement and Neighborhood planning projects.
 Help senior Town Planner to evaluate general real estate investments against available general and detailed settlement and neighborhood planning schemes.
 Prepare conceptual TBA settlement and Neighborhood master plan drawings and help senior Town Planner to seek for planning consent from relevant authorities.
 Assist in coordination with MDA’s in the preparation and implementation of settlement and Neighborhood development plans.
 Understand and apply current legislation (policies, Acts, regulations, guidelines, codes, manuals e.t.c) regarding settlement and Neighborhoods developments in all TBA projects.
 Give inputs and assist in the preparation of bills of quantities and costs estimates for all settlement and neighborhood planning schemes.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out conditional surveys for upgrading existing settlement and neighborhood schemes and prepare reports for master planning works.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time
3.23.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Urban and Rural Planning from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy will be an added advantage.
3.23.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits.
3.24 QUANTITY SURVEYOR II – 5 POSTS
3.24.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Help senior Quantity Surveyors to collect data for carrying out feasibility study.
 Prepare preliminary costs estimates (taking off), prepare schedule of works and draft bills of quantities for building projects.
 Understand and apply current legislation (Policies, Acts, Regulations, Codes, Manuals e.t.c) regarding built environment in building project design work
37
 Undertake work valuation at different stages throughout the implementation of design works (at site) to its completion stage.
 Compile and review bills of quantities and costs estimates from other disciplines and produce a complete draft bid document.
 Prepare draft project work programs/ schedules and budgets.
 Carry out physical site data collection in technical audits tasks/ assignments related to building projects.
 Participate with the guidance of senior Quantity Surveyors in carrying out
 Conditional surveys for existing structures and prepare reports.
 Search and collect building cost control data and submit to senior
Quantity Surveyors before they are used in the preparation of bill of quantities.
 Participate in the review process of drawings, reports and documents for cost control to ensure that standards and specifications are adhered to.
 Prepare building projects financial and project appraisal reports
 Undertake project and contract management tasks.
 Perform any other duties as may be assigned by superiors from time to time.
3.24.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Construction/Building Economics and Management from a recognized higher learning institution.
 Computer literacy in design programs will be an added advantage.
3.24.3 REMUNERATION:
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits.
3.25 VALUER II (PROPERTY AND FACILITIES MANAGMENT OFFICER) – 2 POSTS
3.25.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Overall Building management.
 Conducting regular property condition inspection.
 Attend to tenant’s complaints and reporting maintenance needs for properties.
 Assist in preparation of Lease Agreements for tenants.
 Make follow-up of acquisition of Title Deeds.
 Conduct Housing Market surveys and preparation of housing market data bank.
 Undertake Rent Collection.
 Conduct evaluation of building performance.
 Carry out market researches on proposed real estate development.
 Assist in preparation of Maintenance budget for buildings as maintenance manual depicts.
38
 Perform any other duties as may be assigned by his/her supervisor from time to time.
3.25.2 QUALIFICATION AND EXPERIENCE
 Bachelor of Science in Land Management and Valuation from a recognized institution of higher learning.
 Must be computer literate.
3.25.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS E and other fringe benefits.
3.26 SENIOR FINANCE MANAGEMENT OFFICER -1 POST
3.26.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conduct financial analysis and develop excel and other models to enable the organization make investment decisions
 Develop investment materials for senior management and other parties within the organization.
 Develop business cases and advise management on the best options based on well established parameters.
 Develop technical solutions to the organization’s problems
 Advancing the organization’s sales efforts by defining, analyzing and documenting requirements.
 Manage requirements at the project level leading to fulfilling business and overall organization’s needs.
 Conduct market research, perform financial analysis and prepare detailed report on investment opportunities
 Monitor market movement and evaluate its impact to the organization’s day to day operation and advise on investment strategies
 Develop and maintain quantitative models to implement complex investment strategies and develop project cash flow projections
 Conduct project feasibility studies and prepare relevant report for management decision making
 Perform any other duties as may be assigned by his/her supervisor from time to time.
3.26.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master Degree either in Business Administration, Finance or Economics from a recognized institution of higher learning.
39
 Must be a holder CPA (T) with working experience of not less than five years in the related field.
 Must be computer literate.
3.26.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS F and other fringe benefits.
3.27 FINANCE MANAGEMENT OFFICER -2 POSTS
3.27.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists the head of Finance in establishing the costs for the various projects, operations and activities of the organization.
 Analyze various investment options in projects and composition of assets for the organization.
 Ensures that proper books of accounts are maintained as per International Financial Reporting standards (IFRS) and other generally accepted accounting principles.
 Determine and acquire the required funding for investments based on optimal finance costs and capital mix.
 Carry out costs reconciliation for projects on regular basis and report to management.
 Handle all aspect related to management accounts of the prescribed projects in accordance with the approved budget.
 Maintain records of all assets of the organization and perform period accounting tests in terms of existence and valuation.
 Advice the Head of Finance on the financial status of the project/investments at hand.
 To prepare periodic reports on the status of the project at hand and produces reports in time.
 Prepare of projects/investments accounts, budgets, plans, and costs.
 Keeps all accounting records in relations to the projects
 Provide support to auditors and others for all matters related to his/her role for compliance.
 Ensure the financial operation and reporting of the organization comply to the required standards and statutory requirements
 Perform any other duties as may be assigned by his/her supervisor from time to time.
3.27.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
40
 Bachelor Degree either in Business Administration, Finance or Economics from a recognized institution of higher learning.
 CPA (T) holder
 Must be computer literate
3.27.3 REMUNERATION
 According to Government pay scale TGS D and other fringe benefits.
4.0 TANZANIA BROADCASTING CORPORATION (TBC)
The Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) is a Public Service Broadcaster established by Government Order in 2007 and became operational on 1st July, 2007 replacing the then Tanzania Broadcasting Services which was established in the year 2002 pursuant to Public Corporation Act No 2 of 1992, Government Notice No 20 of 14th June 2002.
4.1 PRODUCER II: -1 POSTS
4.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assist in undertakes production of television programmes
 Assist in production of radio programmes, drama, light entertainment
 Selection and production of music programmes
 Assist in production of education development programmes ,
 Participate in talk shows/documentaries/magazine, religious programmes, sports etc.
 Scheduling routine programmes,
4.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree or Advanced Diploma either in Mass Communication, Social Sciences or TV/Radio/Film Production from a recognized Institution. Computer skills are essential.
4.1.3 SALARY SCALE OF PGSS 10
4.2 JOURNALIST II: - 2 POST
4.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Gathers and writes news and stories,
 Writes scripts and continuities and prepares programmes for radio and television products,
 Collects, reports and comments on news and current affairs for broadcasting by radio or television,
41
 Interviews politicians and other public figures at press conferences and on occasions, including individual interviews recorded for radio or television,
 Writes editorials and selects, revises, arranges and edits submitted articles and other materials for broadcasting on radio or television,
 Writes advertising copy promoting particular products or services,
 Selects, assembles and prepares publicity materials about business or other organizations for being broadcast through radio, television or other media,
 Provides professional and technical support to other junior reporters/journalists,
 Perform any other related duties as may be assigned by Supervisor.
4.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor Degree or Advanced Diploma either in Journalism, Mass Communication or TV/Film Production from a recognized Institution. Knowledge in word processing, graphics, photographing, photo-editing and video shooting is an added advantage. Computer skills are essential.
4.2.3 SALARY SCALE OF PGSS 10
4.3 DRIVER II - 2 POSTS
4.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Drive Corporation’s vehicles towards approved destinations and in accordance with traffic regulations,
 Undertake minor mechanical repairs,
 Take vehicles due for routine maintenance/repair to the appointed service agents,
 Maintain motor vehicle log books,
 Make pre-inspection to the assigned vehicle at all times,
 Ensure that valid documents and permits are acquired prior commencement of any journey
 Report promptly accidents or incidents involving the vehicles to the relevant authority,
 Ensure that the vehicle assigned to him/her is maintained, serviced regularly and kept clean,
 Maintain a logbook and record all movements as instructed,
 Perform any other related duties as may be assigned by the supervisor.
4.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education with passed in Kiswahili and English, Must have a valid class C driving license and Trade Test Grade III from a recognized Institution with driving experience of 2 years with accident free record.
42
4.3.3 SALARY SCALE OF POSS 5
4.4 SECURITY GUARD II - 2 POST
4.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Guards TBC properties,
 Checks properties taken in and out of the gate against valid documents,
 Reports security breaches and suspicious circumstances,
 Keeps accurate records of visitors and incoming and outgoing vehicles,
 Prepares and submit security report at the end of guard duty,
 Takes appropriate action in case of fire and other emergencies,
 Controlling movement of visitors to and from TBC premises with the aim of preventing burglary and theft.
 Controlling the movement of motor vehicles and parking at the TBC compound.
 Perform any other related duties as may be assigned by the supervisor.
4.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Form IV/VI Secondary Education Certificate with pass in English and Kiswahili with training in Military, Police, National service or Fire Fighting skills and must have free criminal record.
4.4.3 SALARY SCALE OF POSS 5.
4.5 RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT: II - 1 POST
4.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Receives files, deliver to the appropriate officer and collects and returns them to registry,
 Opens relevant files according to record keeping regulations,
 Keeps record of movement of files according to laid down procedures,
 Traces, locates and retrieves files when needed by officers,
 Receiving and register all official documents brought in the registry.
 Arranging documents and files in ranking or cabinets in the registry.
 Filing documents in the appropriate files.
 Record and arrange efficient and timely dispatch of all correspondences
 Perform any other related duties as may be assigned by the supervisor.
4.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE) or Certificate of Secondary Education (CSE) with pass in Kiswahili and English language and certificate in
43
Records Management or its equivalent from a recognized Institution. Computer skills are essential.
4.5.3 SALARY SCALE OF PGSS 5
4.6 PRINCIPAL SOUNDMAN: - 1 POST
4.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Supervise and coordinate the work of junior soundmen,
 Supervise recording of sound and music on location and in the studio with optimum sound quality and effects,
 Deal with all sound transfers as may be requested by the producer,
 Perform and supervise integration of music for the broadcasting,
 Ensure proper maintenance and operation of all sound recording devices,
 Ensure optimum quality of sound at recording/dubbing sessions and proper blending of sound effects with music tracks into single cohesive unit,
 Perform any other related duties as may be assigned by the supervisor.
4.6.2 QUALIFICATIONS
 Diploma in Sound Recording or its equivalent from a recognized Institution with good command of Swahili and English and with 9 years relevant working experience in a reputable organization.
 Computer skills are essential.
4.6.3 SALARY SCALE OF PGSS 12
5.0 THE INSTITUTE OF JUDICIAL ADMINISTRATION (IJA)
The Institute of Judicial Administration(IJA) – Lushoto is a Public Institution established by an Act of Parliament No. 3 of 1998 (now Cap. 405 R.E. 2002), the major roles of the Institute is to offer and conduct training programmes in legal disciplines and to make research and consultancy.
5.1 ASSISTANT LECTURER – 1 POST
5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach up to NTA level 6 for (Diploma);
 Conduct examinations, invigilating, marking and production of examination results on time;
 Conduct research and publish in areas of specialization;
 Conduct lectures and seminars,
 Guide and supervise students in building up their practical and research projects,
44
 Prepare learning resources and design training exercises for students,
 Conduct consultancy and community services,
 Participate in academic congregations,
 Prepare teaching manuals, simulations and case studies for training,
 Coach junior teaching staff;
 Undertake individual research and participate in bigger multi-disciplinary research projects,
 Manage teaching programmes
 Perform any other duties as assigned by supervisor.
5.2.1 QUALIFICAFICATIONS AND EXPERIENCE
 Master’s Degree of Arts (M.A) in Linguistics who is eligible for registration as technical teacher. Or
 Registered technical teacher, holder of Masters Degree in Linguistics who is working in similar position in related or allied institution.
 She / he must have attained at least GPA of 3.5 at Masters Degree and a minimum GPA of 3.5 in the Bachelor’s Degree.
 Teaching experience of at least three (3) years will be an added advantage.
5.2.2 REMUNERATION
 Entry-point should be within the current Public Higher Learning Institutions Salary Scale PHTS 8 with other terms and conditions of the Public Services.
6.0 OCEAN ROAD CANCER INSTITUTE (ORCI)
The Ocean Road Cancer Institute (ORCI) was established by the Act of Parliament No.2 of 1996. The Institute is a semi-autonomous organization which operates at “arm’s length” under the Ministry of Health and Social Welfare. The Institute has various roles which all stem on the main role of controlling Cancer in Tanzania. The Institute is currently looking for competent Tanzanian to fill the following vacancy.
6.1 ENGINEER II - 1 POST
6.2 DUTY STATION: ORCI-DAR ES SALAAM
6.3 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Designing maintenance strategies, procedures and methods.
 Diagnosing machine breakdown problems.
 Giving professional advice and guidance to hospital equipment users.
 Supervising Technicians in maintenance and maintaining Institute’s machines and equipments.
45
 Implementing specified maintenance plans for Radiotherapy machines and other equipments.
 Carrying out installations of machines and equipment.
 Carrying out independently specified routine technical tasks which require a higher degree of technical knowledge and skills.
 Controlling maintenance tools and equipment.
 Performing any other duties related to his/her work as assigned by his/her superior.
6.4 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Degree in Engineering Biomedical/Maintenance Management/Electronics Engineering from a recognized Institution and must be registered with Engineers Registration Board.
7.0 MINERAL RESOURCES INSTITUTE (MRI).
The Mineral Resources Institute (MRI) which is old as more than three decades since its establishment in 1982 is based in Dodoma Municipal. It is an academic institute that operates under the auspices of Ministry of Energy and Minerals. The institute trains technicians under Competence Based Education Training System (CBET), conducts research and consultancy services in geosciences.
It is the source of manpower at level of Technicians that serve in mining and petroleum (oil and gas) industries at all stages from upstream to downstream in Tanzania. The training programme is audited by the National Council of Technical Education of Tanzania (NACTE). It offers National Technical Award (NTA) from Level 4 to level 6 that is equivalent to Diploma by training Geology and Mineral Exploration, Mining Engineering, Mineral Processing Engineering, Petroleum Geoscience and Environmental Engineering and Management in Mines.
The Institute has opportunities of being located at favorable geological environment in mining and petroleum industries. It is unique in sub-Saharan region for its strong training middle cadre professionals (Technicians) in earth sciences, mineral extraction, petroleum geosciences industries.
7.1 EDUCATION OFFICER II (PHYSICS AND CHEMISTRY) - 2 POSTS
7.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach/lecture respective courses
 Prepare teaching manual in respective courses
 Organize and conduct practical works in respective courses
46
 Participate in curriculum evaluation/review
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Prepare academic reports
 Provide guidance and counseling to students
 Conduct research and short courses.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
● Holder of Bachelor Degree in Science/ Bachelor of Science with Education major in Physics and Chemistry from a recognized Institution.
7.2 EDUCATION OFFICER II (PHYSICS AND MATHEMATICS) - 1 POST
7.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach/lecture respective courses
 Prepare teaching manual in respective courses
 Organize and conduct practical works in respective courses
 Participate in curriculum evaluation/review
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Prepare academic reports
 Provide guidance and counseling to students
 Conduct research and short courses.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Bachelor Degree in Science/ Bachelor of Science with Education major in Physics and Mathematics from a recognized Institution.
7.3 EDUCATION OFFICER II (CHEMISTRY AND BIOLOGY) - 1 POST
7.3.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach/lecture respective courses
 Prepare teaching manual in respective courses
 Organize and conduct practical works in respective courses
 Participate in curriculum evaluation/review
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
47
 Prepare academic reports
 Provide guidance and counseling to students
 Conduct research and short courses.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.3.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
● Holder of Bachelor Degree in Science/ Bachelor of Science with Education major in Chemistry and Biology from a recognized Institution.
7.4 EDUCATION OFFICER II (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY) - 1 POST
7.4.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach/lecture respective courses
 Prepare teaching manual in respective courses
 Organise and conduct practical works in respective courses
 Participate in curriculum evaluation/review
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Prepare academic reports
 Provide guidance and counseling to students
 Conduct research and short courses.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.4.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Education with Information Communication Technology from a recognized Institution.
7.5 EDUCATION OFFICER II (COMMERCE) - 1 POST
7.5.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach/lecture respective courses
 Prepare teaching manual in respective courses
 Organise and conduct practical works in respective courses
 Participate in curriculum evaluation/review
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Prepare academic reports
 Provide guidance and counseling to students
48
 Conduct research and short courses.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.5.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Education in Commerce from a recognized Institution.
7.6 EDUCATION OFFICER II - 1 POST
7.6.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Teach/lecture respective courses
 Prepare teaching manual in respective courses
 Organize and conduct practical works in respective courses
 Participate in curriculum evaluation/review
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Prepare academic reports
 Provide guidance and counseling to students
 Conduct research and short courses.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.6.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Arts with Education/ Bachelor of Arts in Education (English Language).
7.7 MINING ENGINEER II (TUTOR)- 5 POSTS
7.7.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program in mining / environmental engineering
 Prepare and implement both theoretical and practical training Programs.
 Conduct training in certificate and diploma courses in mining/ environmental engineering.
 Prepare and conduct extension services for small miners.
 Prepare and conduct practical training for the students.
 Conduct continuous assessment of the students in the training process.
 Supervise and assess industrial practical training of the students.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.7.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
49
●Bachelor of Science in Mining Engineering from a recognized Institution.
7.8 TUTOR II (PETROLEUM ENGINEERING) - 3
7.8.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program in mining / environmental engineering
 Prepare and implement both theoretical and practical training Programs.
 Conduct training in certificate and diploma courses in mining/ environmental engineering.
 Prepare and conduct extension services for small miners.
 Prepare and conduct practical training for the students.
 Conduct continuous assessment of the students in the training process.
 Supervise and assess industrial practical training of the students.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.8.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Science in Petroleum Engineering from a recognized Institution.
7.9 TUTOR II (ENVIRONMENTAL ENGINEERING) – 2 POSTS
7.9.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program in mining / environmental engineering
 Prepare and implement both theoretical and practical training Programs.
 Conduct training in certificate and diploma courses in mining/ environmental engineering.
 Prepare and conduct extension services for small miners.
 Prepare and conduct practical training for the students.
 Conduct continuous assessment of the students in the training process.
 Supervise and assess industrial practical training of the students.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.9.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
● Bachelor of Science in Environmental Engineering from a recognized Institution.
7.10 LAND SURVEYOR TUTOR II (GEOINFORMATICS) – 3 POSTS
7.10.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program in surveying
 Prepare and implement both theoretical and practical training program in surveying
 Conduct training in certificate and diploma courses
 Prepare and conduct extension services for small miners
50
 Prepare and conduct practical training for the students
 Conduct continuous assessment of students in the training process
 Supervise and assess industrial practical training of the students
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.10.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Science in Geoinformatics from a recognized Institution.
7.11 LAND SURVEYOR TUTOR II (GEOMATICS) – 2 POSTS
7.11.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program in surveying
 Prepare and implement both theoretical and practical training program in surveying
 Conduct training in certificate and diploma courses
 Prepare and conduct extension services for small miners
 Prepare and conduct practical training for the students
 Conduct continuous assessment of students in the training process
 Supervise and assess industrial practical training of the students
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
 Perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.11.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
● Bachelor of Science in Geomatics from a recognized Institution.
7.12 LAND SURVEYOR TUTOR II (LAND MANAGEMENT AND EVALUATION) – 3 POSTS
7.12.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program in surveying
 Prepare and implement both theoretical and practical training program in surveying
 Conduct training in certificate and diploma courses
 Prepare and conduct extension services for small miners
 Prepare and conduct practical training for the students
 Conduct continuous assessment of students in the training process
 Supervise and assess industrial practical training of the students
 Set, moderate, invigilate and mark examinations
 Prepare and keep safe custody of examination results
51
 Perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor.
7.12.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
● Bachelor of Science in Land Management and Evaluation from a recognized Institution.
7.13 TUTOR II (GEOLOGY) – 5 POSTS
7.13.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program and manuals in certificate and diploma courses in geology/ petroleum
 Conduct training in certificate and diploma courses in geology/ petroleum
 Prepare and conduct extension services training program for the small-scale miners
 Prepare modules for short courses training program
 Participate in research and consultancy programs in geology/ petroleum
 Conduct continuous assessment of the students in the training process.
 Supervise and assess industrial practical training of the students.
 Perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor
7.13.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
● Bachelor of Science in Geology from a recognized Institution.
7.14 TUTOR II (PETROLEUM GEOLOGY) – 3 POSTS
7.14.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Interpret training program and manuals in certificate and diploma courses in geology/ petroleum.
 Conduct training in certificate and diploma courses in geology/ petroleum
 Prepare and conduct extension services training program for the small-scale miners.
 Prepare modules for short courses training program
 Participate in research and consultancy programs in geology/ petroleum
 Conduct continuous assessment of the students in the training process.
 Supervise and assess industrial practical training of the students.
 Perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor
7.14.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Science in Petroleum Geology from a recognized Institution.
7.15 TUTOR II (PETROLEUM CHEMISTRY) – 2 POSTS
7.15.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
52
 Interpret training program and manuals in certificate and diploma courses in geology/ petroleum
 Conduct training in certificate and diploma courses in geology/ petroleum
 Prepare and conduct extension services training program for the small-scale miners
 Prepare modules for short courses training program
 Participate in research and consultancy programs in geology/ petroleum
 Conduct continuous assessment of the students in the training process.
 Supervise and assess industrial practical training of the students.
 Perform any other official duties as may be assigned by the immediate Supervisor
7.15.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
●Bachelor of Science in Petroleum Chemistry from a recognized Institution.
8.0 INSTITUTE OF FINANCE MANAGEMENT (IFM)
The Institute of Finance Management was established by Act No. 3 of 1972 to provide training, research and consultancy services in the fields of banking, insurance, social protection, taxation, accountancy and related disciplines.
8.1 ASSISTANT LECTURERS (ACCOUNTS) - 2 POSTS
8.1.1 DUTY STATION: MWANZA
8.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.1.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.2 ASSISTANT LECTURER (BANKING) - 1 POST
8.2.1 DUTY STATION: MWANZA
53
8.2.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.2.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.2.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.3 ASSISTANT LECTURER ( INSURANCE) - 1 POST
8.3.1 DUTY STATION: MWANZA
8.3.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.3.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.3.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.4 ASSISTANT LECTURER (SOCIAL PROTECTION) - 1 POST
8.4.1 DUTY STATION: MWANZA
8.4.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
54
8.4.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.4.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.5 ASSISTANT LECTURER ( MATHEMATICS) - 1 POST
8.5.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.5.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.5.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of At least 3.8 GPA.
8.5.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.6 ASSISTANT LECTURER (DEVELOPMENT STUDIES) - 1 POST
8.6.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.6.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.6.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
55
8.6.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.7 ASSISTANT LECTURERS (BANKING) - 2 POSTS
8.7.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.7.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 This position is mostly for new recruits who are in a training situation thus their duties are mainly concerned with;
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.7.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.7.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.8 ASSISTANT LECTURER (INSURANCE) - 1 POST
8.8.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.8.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.8.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.8.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
56
8.9 ASSISTANT LECTURER (SOCIAL PROTECTION) - 1 POST
8.9.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.9.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Conducts lectures, research, tutorial seminars ;
 Prepares case studies ;
 Works in cooperation with senior members of staff on specific projects such as research, consultancy and publications;
 Supervises student’s projects.
8.9.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 A Master’s degree in relevant field of study from recognized higher learning institutions precede by a Bachelor degree of at least 3.8 GPA.
8.9.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PHTS 8/9 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.10 WARDEN I – 2 POSTS
8.10.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM AND MWANZA
8.10.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 In-charge of the maintenance of hostels including rooms, offices and compounds;
 Takes order of all facilities needed for executing his/her duties;
 Coordinates academic advice for students in collaboration with academic advisors;
 Coordinates students’ cultural, recreational and sports activities.
8.10.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of first degree in Education, Psychology, Social Work or equivalent qualifications from recognized higher learning Institutions with at least five (5) years relevant work experience in similar position or holder of Masters degree in Education, Psychology and other relevant social science disciplines from recognized higher learning Institutions.
8.10.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 12/13 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.11 PUBLIC RELATIONS OFFICER GRADE I – 1 POST
8.11.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.11.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
57
 Collects and compiles information which shall assist in the preparation of Annual reports, booklets, speeches, prospectus etc.
 Liaises with the mass media on press matters relating to IFM
 Ensure proper recording and filing of press cuttings for public relations and Responses.
 Assists in organizing official functions and tours for the Institute’s visitors
 Receives visitors and Board members and arranges, for their hotel accommodation
 Draft replies to general correspondences directed to the Institute.
8.11.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of a University degree or equivalent qualification in Journalism, Mass Communication, Public Relation or equivalent qualification from a recognized higher Learning Institution with at least 5 years relevant work experience in similar position. Or Master degree in Public Relation, Mass Communication, Administration, and Management from a recognized University.
8.11.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 12/13 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.12 SUPPLIES OFFICER GRADE I – DSM (2 POSTS)
8.12.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.12.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Assists in establishing stock levels and timely replacements of stocks.
 Prepares purchase requisitions/orders upon approval by his/her superior.
 Receives and issues vouchers, delivery notes and invoices.
 Responsible for the safety and accounting of all stocks in the store;
 Responsible for purchasing process of approved regulations.
8.12.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of first degree or equivalent qualification in Material Management from recognized higher learning Institutions with CSP or equivalent qualifications with at least five years relevant work experience or holder of a relevant Master degree plus CSP.
8.12.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 13/14 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
58
8.13 PERSONAL SECRETARY GRADE I - 3 POSTS
8.13.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM AND MWANZA
8.13.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Works for the Heads of a Department;
 Sorts out files in order of urgency before giving them to the office concerned for actions;
 Drafts business letters, types and dispatches them as may be directed by the Officer working for;
 Attends to telephone calls and takes messages and ensures prompt delivery to the concerned;
 Ensures filing of all the copies of correspondences coming to or going out of the office are property done;
 Prepares documentation and organize logistics and administrative matters for meetings and conferences.
8.13.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education or Advanced Certificate of Secondary Education with a one year certificate in secretarial studies with five years relevant work experience or holder of an Ordinary Diploma in Secretarial studies from recognized institutions with three years work experience.
8.13.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 7/8 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.14 RECORDS MANAGEMENT ASSISTANT GRADE I – 2 POST
8.14.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM AND MWANZA
8.14.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Retrieves documents, files and other types of records for use by relevant officers;
 Maintains proper records of incoming and outgoing files and documents.
 Analyzes lists, put labels and arranges documents/files in classified indexes in different categories;
 Puts records/documents/files in file racks/cabinets in registry;
 Put records (letters, minutes etc) in appropriate files and repositories.
8.14.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
59
 Holder of Certificate of Secondary Education with a one year certificate in records Management with five (5) years work experience or Advanced Certificate of Secondary Education who has obtained a Certificate in Records Management or equivalent qualification from recognized institutions with three years work experience or Ordinary Diploma in records Management from recognized institution with three years work Experience.
8.14.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 7/8 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.15 LIBRARIY ASSISTANT I - I 3 POSTS
8.15.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM AND MWANZA
8.15.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Prepare orders of book
 Receive new materials
 Circulates work related
 Lends out and receives in books
 Undertake cataloguing, indexing
 Assists the acquisition and periodicals function of the library
8.15.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education with a one year certificate in Library and documentation from recognized institutions with (5) years work experience or Advance Certificate of secondary Education with two principal passes plus relevant Certificate in Library and documentation from recognized institution or holder of a relevant ordinary Diploma with at least 3 yrs work experience.
8.15.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 7/8 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.16 RECEPTIONIST GRADE I – 2 POSTS
8.16.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.16.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Collects and compiles information for internal directory
 Ensures proper recording and filing of staff particulars in the internal telephone and office directory
 Attends visitors, messages and direct them accordingly;
60
 Receive visitors, messages and direct them accordingly;
 Liaise with Estate Office for repair of telephone lines which are out of order
 Operates switch boards with at least 50 extensions
8.16.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education with a one year certificate in telephone operation or front desk/reception administration or equivalent qualifications from recognized Institution with at least (5) years work experience in similar position or holder of an Ordinary Diploma in telephone operation, tourism, public relation or equivalent qualifications from recognized Institution with at least three years relevant work experience.
8.16.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of PGSS 7/8 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.17 OFFICE ATTENDANT GRADE I – 2 POSTS
8.17.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM AND MWANZA
8.17.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Moves files and documents; and transmits messages within and outside the Institution;
 Undertakes packaging, binding, photocopying and related activities;
 Moves machines, office furniture and equipment, stationery as may be required by supervisors;
 Prepares and serves tea to senior staff;
 Dispatches letters and other documents as may be directed.
8.17.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education with at least five (5) years relevant work experience in similar position.
8.17.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of POSS 6/PGSS 5 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
8.18 SECURITY GUARD GRADE I – 6 POSTS
8.18.1 DUTY STATION: DAR ES SALAAM
8.18.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Keeps guard of sensitive areas where security is required
61
 Reports incidents of theft to superiors
 Takes preventive measures against possible theft and insecurity
 Assists in planning and assigning duties to subordinate staff
8.18.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate of Secondary Education with Militia training Phase II or National Services training or equivalent training with at least five (5) years relevant work experience in similar position. Must be vetted by the Police.
8.18.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of POSS 6/PGSS 5 and other fringe benefits as per Institute’s incentive scheme.
9.0 TANZANIA COMMISSION FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY (COSTECH)
Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH) is a public Institution established by an Act of Parliament No.7 of 1986. By the Act COSTECH is mandated to promote and coordinate research; promote technology development transfer, acquire, store and disseminate Scientific and technological information to the general public, the overall objective of the mandate is to stimulate and promote Social and economic development. The Commission is undergoing remarkable modernization including structural changes and implementation of new and more attractive scheme of service and competitive salary structure. The following positions are vacant and require to be filled as soon as possible.
9.1 CHIEF RESEARCH OFFICER (TECHNOLOGY INNOVATION) – 1 POST
9.1.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Deal with all matters relating to development and transfer of technologies for urban and rural use including formulation and review of related policies;
 Identify and document technology needs for various target groups (stakeholders) and prepare strategies and plans for intervention;
 Mobilize resources by conceptualizing and developing programs/projects for soliciting internal and external fund;
 Scout for new, emerging and imported technologies, identify recipients and set strategies for adoption and scaling purposes;
 Popularize the use of environmentally friendly technologies;
 To coordinate and promote technology innovation activities at all levels in the relevant clusters and fields/sectors of the economy;
62
 To keep up to date inventory of technology innovations in R&D institutions, academic, government and private sector;
 To be abreast with new and emerging technology and prepare strategies for acquiring and adaptation;
 To mobilize resources to compliment support from the government for supporting technology innovation activities in the country;
 Any other duties as may be assigned by the Director.
9.1.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 The successful candidate must have a PhD in Engineering, Economics, Sociology or related discipline with work experience of at least five years;
 Must have published not less than 10 papers in recognized journals with demonstrated skills in technology innovation activities, negotiation and entrepreneurship;
 Must have proven track records of 3 years of innovation projects.
9.1.3 REMUNERATION
 This position holds salary scale of: COSS 13
9.2 SENIOR OFFICE ASSISTANT – 1 POST
9.2.1 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Cleaning and tidying up of offices, office buildings, toilets, furniture, equipment and surrounding areas;
 Carries office files and documents from one office to another;
 Dispatch letters and parcels including all types of inter-communication;
 Deliver and collect mail and parcels from and to various people and places;
 Assist in sending and receiving messages;
 Assist in photocopying and printing;
 Opens office doors in time and closes the after office hours;
 Prepare tea for staff and visitors;
 Cleaning cups and teapots;
 Perform any other duties as may be assigned by the immediate supervisor from time to time.
9.2.2 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Holder of Certificate Secondary Education with passes in English and Kiswahili with at least seven years experience in relevant field;
 Must be fluency in both English and Kiswahili;

 Possession of Trade Test 1 in electricity from a recognized institution will be an added advantage;
9.2.3 REMUNERATION
 This position holds salary scale of salary: COSS 4
10.0 MINISTRY OF MINERALS AND ENERGY
10.1.1 ENGINEER II (MINERALS PROCESSING ENGINEER) – 9 POSTS.
10.1.2 DUTIES AND RESPONSIBILITIES
 Preparation of mineral sample for analysis.
 Preparation of flux pulverizes and splits into samples for analysis.
 Preparation of chemical solutions for use in sample analysis.
 Preparation of lead buttons into cubes.
 Performs any other official duties as may be assigned by the immediate supervisor.
10.1.3 QUALIFICATIONS AND EXPERIENCE
 Bachelor degree in Minerals Processing Engineering or Chemistry or related field from recognized institution.
10.1.4 REMUNERATION
 This position holds salary scale of TGS E
X.M. DAUDI
Secretary


Public Service Recruitment Secretariat
=============


Kwa wanavyuo wote watanzania popote Duniani Ikiwa unatukio lolote au jambo lolote tuma kupitia Barua pepe yetu blogzamikoa@live.com au Whatsapp namba +255765056399. Tumieni mtandao huu ni wenu nyote.

No comments: